สมัครแทงบอล สมัครเล่น SBOBET เครื่องมือทางการเงิน

สมัครแทงบอล การนำ IFRS 9 มาใช้ (เครื่องมือทางการเงิน)

IFRS 9 (เครื่องมือทางการเงิน) ใหม่ได้เข้ามาแทนที่ IAS 39 (เครื่องมือทางการเงิน: การรับรู้และการวัดค่า) และได้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมาใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของ สมัครแทงบอล IAS 39 และหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานใหม่สำหรับปีการเงินที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาใช้

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้ผ่านพ้นไปแล้ว และเมื่อนำมาตรฐานใหม่มาใช้ จะทำให้รายการทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับตามหลักการดังต่อไปนี้:

สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่จัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งไม่กระทบต่อมูลค่าตามบัญชี
ตราสารทุนที่รวมอยู่ในสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเปิดเผยในรายการภายใต้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตั้งแต่ IFRS 9 เครื่องมือเหล่านี้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ซึ่งเปลี่ยนแปลงการบัญชีตามการนำ IFRS 9 มาใช้ เมื่อพิจารณาตราสารทุนปัจจุบันในงบแสดงฐานะการเงิน 0.3 ล้านยูโร กลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี เพื่อเพิ่มความผันผวนของผลลัพธ์
การบัญชีหนี้สินทางการเงินไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการนำ IFRS 9 มาใช้ เนื่องจากข้อกำหนดใหม่มีผลกระทบต่อการบัญชีหนี้สินทางการเงินที่จำแนกตามมูลค่ายุติธรรมโดยเฉพาะผ่านกำไรหรือขาดทุนเท่านั้น กลุ่มบริษัทไม่มีหนี้สินดังกล่าว
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจาก IFRS 9 จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัท
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับการด้อยค่าขึ้นอยู่กับว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้หรือไม่ กลุ่มบริษัทประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามตราสารทางการเงินที่ถูกละเลย และรับรู้การกันสำรองการสูญเสียเครดิตตามการประเมิน การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยู่กับรูปแบบการสูญเสียเครดิตที่คาดหวัง ซึ่งการสูญเสียเครดิตก่อนหน้านี้และมากกว่าจะรับรู้มากกว่าภายใต้ IAS 39
แนวทางที่ง่ายขึ้นภายใต้ IFRS 9 ใช้สำหรับการวัดมูลค่าลูกหนี้การค้าโดยป้อนการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าที่มีวันครบกำหนดชำระต่างๆ โดยการลดมูลค่าของลูกหนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ซึ่งพิจารณาจากการสูญเสียเครดิตที่เกิดขึ้นจริงโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจใน วันรายงานตัว เปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อจะนำไปสู่การด้อยค่าที่สอดคล้องกับการสูญเสียเครดิตที่คาดว่าจะได้รับของลูกหนี้ตลอดอายุการใช้งาน ในส่วนของการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า การเปลี่ยนแปลง IFRS 9 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

มาตรฐานใหม่นี้จะต้องมีข้อมูลใหม่ที่ครอบคลุมมากขึ้นในบันทึกย่อ และจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการนำเสนอ กระทบต่อลักษณะและความครอบคลุมของข้อมูลที่แสดงในงบการเงินรวม

รายการปรับปรุงอื่นๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

มาตรฐาน IFRS ใหม่อื่น ๆ การตีความและการแก้ไขมาตรฐาน IFRS ที่มีอยู่ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่กระทบต่องบการเงินรวม

นโยบายและวิธีการคำนวณที่ใช้ในช่วงระยะเวลาที่สามารถพบได้บนเว็บไซต์ของกลุ่มดาวนายพรานที่http://www.orion.fi/en/investors

เรื่องอื่นๆ

ตัวเลขในรายงานระหว่างกาลนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

ตัวเลขในวงเล็บเป็นงวดเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขทั้งหมดในรายงานนี้มีการปัดเศษ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผลรวมของแต่ละตัวเลขอาจแตกต่างจากยอดรวมที่แสดง

การคำนวณตัวเลขที่สำคัญ
ผลตอบแทนจากการใช้ทุน (ROCE) % = กำไรก่อนหักภาษี + ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ x 100
สินทรัพย์รวม – หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย (เฉลี่ยระหว่างงวด)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE), % = กำไรสำหรับงวด x 100
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ยระหว่างงวด)
อัตราส่วนทุน % = ทุน x 100
สินทรัพย์รวม – เงินทดรองรับ
เกียร์% = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – เงินลงทุนในตลาดเงิน x 100
ทุน
กำไรต่อหุ้น EUR = กำไรสำหรับเจ้าของบริษัทแม่
จำนวนหุ้นเฉลี่ยระหว่างงวด ไม่รวมหุ้นซื้อคืน
กระแสเงินสดต่อหุ้น
ก่อนรายการทางการเงิน EUR = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน + กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จำนวนหุ้นเฉลี่ยระหว่างงวด ไม่รวมหุ้นซื้อคืน
ทุนต่อหุ้น EUR = ส่วนของเจ้าของบริษัทแม่
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นซื้อคืน
เงินปันผลต่อหุ้น EUR = เงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นซื้อคืน
อัตราการจ่าย % = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
กำไรต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แท้จริง % = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
ใบเสนอราคาปิดงวด
อัตราส่วนราคา/กำไร (P/E) = ใบเสนอราคาปิดงวด
กำไรต่อหุ้น
ราคาหุ้นเฉลี่ย EUR = มูลค่ารวมของหุ้น EUR ที่ซื้อขาย
จำนวนหุ้นเฉลี่ยที่ซื้อขายระหว่างงวด
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ล้านยูโร = จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด × ราคาปิดงวด
สำนักพิมพ์:
Orion Corporation
http://www.orion.fi/en

Orion เป็นบริษัทเภสัชกรรมสัญชาติฟินแลนด์ที่ดำเนินงานทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้สร้างความอยู่ดีมีสุข Orion พัฒนา ผลิต และทำการตลาดเภสัชภัณฑ์สำหรับมนุษย์และสำหรับสัตว์และส่วนผสมทางเภสัชกรรม บริษัทมีการพัฒนายาและวิธีการรักษาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ขอบเขตการบำบัดหลักในการวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรมของ Orion คือความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) เนื้องอกวิทยา และโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่ง Orion พัฒนายาสำหรับปอดEasyhaler®ชนิดสูดดม ยอดขายสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของ Orion ในปี 2560 มีมูลค่า 1,034 ล้านยูโร และบริษัทมีพนักงานประมาณ 3,200 คน หุ้น A และ B ของ Orion จดทะเบียนใน Nasdaq Helsinki
กลุ่มบริษัทได้ทำข้อตกลงกับหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาทางคลินิกในระยะทางคลินิก ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ การชำระเงินตามเป้าหมายจะจ่ายเมื่อบรรลุขั้นตอนการพัฒนาบางอย่างแล้ว โดยปกติ การชำระเงินตามขั้นตอนจะประกอบด้วยการชำระเงินล่วงหน้าครั้งเดียวที่ได้รับเมื่อลงนามในข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินตามขั้นตอนตามเงื่อนไขความคืบหน้าของโครงการ นอกจากนี้ การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ทางการค้าของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ค่าลิขสิทธิ์ อาจตกลงกันได้ในสัญญา

การทดลองในขั้นทางคลินิกอาจดำเนินการผ่านผู้ให้บริการหลายราย จากนั้นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันสามารถใช้ผลการวิจัยที่ส่งมาในการลงนามในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้ การชำระเงินตามเหตุการณ์สำคัญเมื่อลงนามในข้อตกลงถือเป็นภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่ชัดเจนซึ่งได้รับการตอบสนองเมื่อลงนามในข้อตกลง เนื่องจากธรรมชาติของระยะทดลองทางคลินิกที่กล่าวถึงข้างต้น การชำระเงินขั้นต่อมาที่ชำระตามหลักเป้าหมายที่บรรลุผลสำหรับการวิจัยจึงเป็นภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่ชัดเจน พวกเขาพอใจกับการยืนยันผลการวิจัยขั้นสุดท้ายเนื่องจากการประเมินผลการวิจัยล่วงหน้าที่เชื่อถือได้จะนำมาซึ่งปัจจัยความไม่แน่นอน

ข้อตกลงดังกล่าวอาจรวมถึงการตัดสินใจในการเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหากสามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ สำหรับแต่ละข้อตกลง การชำระเงินตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าจะได้รับการประเมินโดยพิจารณาจากว่าการชำระเงินตามเป้าหมายและการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปร่วมกันนั้นเป็นภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพหรือไม่ หรือระบุว่าการชำระเงินตามเป้าหมายนั้นสามารถระบุเป็นภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างจากการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือไม่ ในทำนองเดียวกัน บนพื้นฐานของข้อตกลงแต่ละข้อ จะประเมินว่าภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามเป้าหมายจะได้รับการตอบสนอง ณ จุดเดียวหรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินเพื่อวิเคราะห์มูลค่าที่โอนไปยังพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันเกี่ยวกับความสำเร็จของเหตุการณ์สำคัญและการชำระเงิน

ภายหลังการนำ IFRS 15 ไปใช้ ข้อมูลเปรียบเทียบที่รายงานโดยกลุ่มยังไม่ได้รับการปรับปรุง กลุ่มบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการนำ IFRS 15 มาใช้กับตัวเลขช่วงเวลาเปรียบเทียบในหมายเหตุแยกต่างหากในรายงานนี้
แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย 24 เมษายน 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Victory Square Technologies Inc. (“ Victory Square ” หรือ “ Company ”) (CSE:VST) (OTC:VSQTF) (FWB:6F6) มีความยินดีที่จะอัปเดต นักลงทุนจากผลงานที่แข็งแกร่งโดยบริษัทที่มีพอร์ตโฟลิโอสามแห่ง

การลงทุน Bluzelle (เพิ่มขึ้น 511%)

ในเดือนธันวาคม 2017 Victory Square ซื้อโทเค็น Bluzelle มูลค่า 250,000 เหรียญแคนาดา (BLZ) ของแคนาดา พร้อมโทเค็นโบนัสจูงใจเพิ่มเติม 25% ที่ได้รับจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมล่วงหน้า ราคาโทเค็นเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 0.09 เซนต์ ณ วันที่ 22 เมษายน 2018 BLZ ซื้อขายที่ 0.55 ดอลลาร์/โทเค็น ซึ่งเพิ่มขึ้น 511% จากฐานต้นทุนเฉลี่ย

Bluzelle เป็นบริการฐานข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ผู้ใช้สามารถเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนและได้รับการชดเชยด้วยโทเค็นสกุลเงินดิจิทัล นักพัฒนาแอปที่กระจายอำนาจแล้วใช้โทเค็นเหล่านี้เพื่อเก็บข้อมูลของแอปที่กระจายอำนาจและจัดการ บริการฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์มีศักยภาพในการจัดหาโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้ ปลอดภัย และราคาไม่แพงกว่าทางเลือกแบบรวมศูนย์ในปัจจุบัน

VS Blockchain Assembly Inc. การจัดหาเงินทุน (กำไร 12 ล้านเหรียญสหรัฐ)

บริษัทรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า VS Blockchain Assembly Inc. (” Blockchain Assembly “) เพิ่งเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่าบริษัทประมาณ 33.2 ล้านดอลลาร์แคนาดา Victory Square ถือหุ้นประมาณ 36.17% ใน Blockchain Assembly ซึ่งมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแคนาดาในปลายปีนี้

ก่อตั้งขึ้นโดย Victory Square ในปี 2560 Blockchain Assembly มุ่งเน้นไปที่การออกแบบและปรับใช้โซลูชันทุนที่ใช้โทเค็นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับบริษัทเทคโนโลยี ในขณะที่ช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นระดมทุนผ่านกลยุทธ์การสร้างโทเค็นที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการส่งมอบการขายโทเค็นไปยังตลาดทุนทั่วโลก

การเข้าซื้อกิจการของ FansUnite Media Inc. (กำไร 400%)

Victory Square เข้าซื้อกิจการ FansUnite Media Inc. (“ FansUnite ”) ในเดือนกันยายน 2559 ด้วยมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์แคนาดาเพื่อแลกกับหุ้นสามัญใน Victory Square Victory Square ยินดีที่จะประกาศว่าขณะนี้ FansUnite กำลังระดมทุนรอบตำแหน่งเฉพาะบุคคลจำนวน 4 ล้านเหรียญแคนาดา (ที่การประเมินมูลค่าก่อนทำเงินที่ 13 ล้านเหรียญแคนาดา) เพื่อมุ่งสู่กลยุทธ์การเผยแพร่สู่สาธารณะในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 FansUnite ยังวางแผนที่จะเปิดตัวกฎข้อบังคับของพวกเขาด้วย- การขายโทเค็นที่เป็นไปตามข้อกำหนดในฤดูร้อนนี้เพื่อเพิ่มเงินทุนที่ไม่เจือจางให้กับบริษัทอีก 10 ล้านดอลลาร์แคนาดา

FansUnite ใช้บล็อคเชนเพื่อขัดขวางอุตสาหกรรมการพนันกีฬาและข้อมูลกีฬา ทรัพย์สิน FansUnite ที่เป็นเรือธงจะเป็นโปรโตคอลบล็อกเชนการเดิมพันกีฬาแบบแรก ซึ่งช่วยให้บริษัทใดๆ สามารถสร้างแพลตฟอร์มโทเค็นบนโครงสร้างพื้นฐานของ FansUnite แอปพลิเคชั่นแรกที่สร้างขึ้นบนโปรโตคอลนี้คือ FansUnite Sportsbook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาโซเชียลแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

ภาพรวม

เราได้เห็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ มากมายโดยบริษัทในเครือ Victory Square รวมถึงผลงานของ V2 Games Inc., Fantasy 360 Technologies Inc. ที่ทำธุรกิจในชื่อ Immersive Tech, Limitless Blockchain Technology, LLC, Cassia Research Inc., PayVida Solutions Inc., Flo Digital Inc., Howyl Ventures Inc. และ Multiplied Networks Inc. การลงทุนบางส่วนเหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่ดีเกิน 100% และมีกลยุทธ์การระดมทุนที่มีแนวโน้มว่าจะดำเนินการในปี 2561

Shafin Diamond Tejani ซีอีโอของ Victory Square กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รายงานว่าเราได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างมากในหมู่บริษัทพอร์ตโฟลิโอของเรา เนื่องจากแต่ละบริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่สำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา” “ปีหน้ากำลังจะกลายเป็นปีที่น่าตื่นเต้น ไม่เพียงแต่สำหรับบริษัทพันธมิตรของเรา แต่ยังรวมถึงการพัฒนาโดยรวมของภาคเทคโนโลยีในแคนาดาด้วย ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการของเราและการมุ่งเน้นที่การค้นหาบริษัทที่มีคุณภาพในแนวดิ่งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งระบุกลุ่มเฉพาะกลุ่มและต้องการเงินทุนและความเชี่ยวชาญในการขยายการดำเนินงาน”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุณาติดต่อ:

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ – Prit Singh
Email: prit@victorysquare.com
โทรศัพท์: 905-510-7636

สื่อติดต่อ – Howard Blank
อีเมลผู้อำนวยการ : howard@victorysquare.com
โทรศัพท์: 604-928-6066

เกี่ยวกับ VICTORY SQUARE TECHNOLOGIES INC
Victory Square Technologies เป็นผู้สร้างการลงทุนที่เน้นบล็อกเชนซึ่งให้ทุนและให้อำนาจแก่ผู้ประกอบการในการนำโซลูชั่นบล็อกเชนที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ บริษัทในเครือ Victory Square กำลังทำลายทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งรวมถึง Virtual Reality, ปัญญาประดิษฐ์, สุขภาพส่วนบุคคล, การเล่นเกม และภาพยนตร์ Victory Square มีกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการระบุผู้ประกอบการที่เปลี่ยนเกมและจัดหาพันธมิตร การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนที่จำเป็นในการเร่งการเติบโตและช่วยให้พวกเขาขยายไปทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.victorysquare.com

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของแคนาดา (CSE)
ตลาดหลักทรัพย์ของแคนาดาหรือ CSE ดำเนินการโดย CNSX Markets Inc. ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะตลาดหลักทรัพย์ในปี 2547 CSE เริ่มดำเนินการในปี 2546 เพื่อจัดหาทางเลือกที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าถึง ตลาดทุนสาธารณะของแคนาดา

ข้อมูลการมองไปข้างหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวโน้มธุรกิจของ Victory Square รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทในเครือของบริษัท ผลกระทบใดๆ ผลงานของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอที่มีต่อบริษัท ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และเป้าหมายในการขยายพอร์ตโฟลิโอของความสนใจในบริษัทที่มีนวัตกรรม ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอาจนำหน้า ตามด้วย หรือรวมถึงคำต่างๆ เช่น “เชื่อ”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “ประมาณการ”, “ตั้งใจ”, “แผน”, “ดำเนินต่อไป” “โครงการ”, “มีความเป็นไปได้”, “เป็นไปได้”, “ใคร่ครวญ”, “แสวงหา”, “เป้าหมาย” หรือสำนวนที่คล้ายกัน หรืออาจใช้กริยาในอนาคตหรือเงื่อนไขเช่น “อาจ”, “อาจ”, “จะ”, “ สามารถ”, “ควร” หรือ “จะ”, หรืออาจถูกระบุเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยการสร้างไวยากรณ์ การใช้ถ้อยคำ หรือบริบท ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากแถลงการณ์ข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความคาดหวังและสมมติฐานที่สำคัญบางประการซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารของ Victory Square แม้ว่า Victory Square เชื่อว่าความคาดหวังและข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่ควรวางใจที่เกินควรเพราะ Victory Square ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ผลลัพธ์และการพัฒนาที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่พิจารณาโดยข้อความเหล่านี้ ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้

ตลาดหลักทรัพย์ของแคนาดาไม่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของเอกสารนี้หางโจว ประเทศจีน 23 เมษายน 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — นอกเหนือจากกระบวนการแข่งขันที่ดุเดือดและดุเดือด สิ่งที่การแข่งขันสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากที่สุดคือผลการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสงสัย รายการบันเทิง “เดา” มีบทบาทสำคัญในการบริโภคมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ช่วงหลังฤดูกาลของ League of Legends ที่เพิ่งเปิดตัวไป ได้รับความสนใจจากแฟน ๆ นับหมื่น “ใครจะเป็นผู้ชนะคนสุดท้าย” ในการแข่งขันระหว่าง BLG และ RW ก็กลายเป็นประเด็นร้อนเช่นกัน การเดาแชมป์กลายเป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งของการเดาที่แฟน ๆ สงสัยในกระบวนการเดาอย่างยุติธรรม กิจกรรมดำเนินการโดยแพลตฟอร์มหลังจากทั้งหมดพวกเขาสงสัยว่าแพลตฟอร์มจะใช้เทคโนโลยีเพื่อดำเนินการเคสสีดำหรือไม่

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการกระจายอำนาจสำหรับแพลตฟอร์มการเดา เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเดาการแข่งขันโดยรวมมีความเป็นธรรม ในช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีบล็อคเชนกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก มีคนที่พยายามคิดว่าจะเป็นยังไงเมื่อรวมบล็อคเชนกับการเดา เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การพูดถึง Guess Chain ซึ่งเป็นการแข่งขันเดาห่วงโซ่ระบบนิเวศที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเมื่อเร็ว ๆ นี้

ตามเอกสารไวท์เปเปอร์ของ Guess Chain Guess Chain เป็นเครือข่ายโอเพ่นซอร์ส แจกจ่าย และสาธารณะเต็มรูปแบบพร้อมการคาดการณ์แบบคาดเดาในตลาดเกมกระดานและการ์ด และระบบบล็อกเชนรุ่นที่สามที่พัฒนาบนพื้นฐานของคุณสมบัติและ ข้อดีของ Bitcoin และ Ethereum ห่วงโซ่การเดาสร้างระบบนิเวศที่กระจายอำนาจ ยุติธรรม เปิดกว้าง และยุติธรรมโดยเทคโนโลยีบล็อคเชนพร้อมการผสมผสานของฟีเจอร์บล็อกเชน และพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเดาแบบเดิมๆ และอุตสาหกรรมเกมกระดานและการ์ดด้วยการปฏิวัติในบทบาทคู่ของ “ผู้ดูแลระบบ” และ “อนุญาโตตุลาการ” พร้อมกัน สำหรับโหมดดั้งเดิมก่อนหน้า

นอกจากนี้ เป็นที่เข้าใจกันว่า Guess Chain ทำให้การคาดเดาของผู้ใช้เปิดกว้าง โปร่งใส ด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน และผลการคาดการณ์ของ Guess Chain จะถูกตัดสินโดย Oracle ที่ชาญฉลาด GUS เป็นโทเค็นที่ใช้ในชุมชน Guess Chain ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อเดิมพันการคาดเดา ในขณะเดียวกัน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดตัวเพื่อเก็บรางวัลจากการเดา

นอกจากนี้ Guess Chain ยังสามารถช่วยให้บริษัทเกมกระดานและการ์ดแบบดั้งเดิมแก้ปัญหาความเป็นธรรมได้ DApps ที่พัฒนาโดยบริษัทเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับ Guess Chain และทำงานบน Guess chain smart contract ตามโปรโตคอล cryptocurrency พวกเขาสามารถแนะนำสกุลเงินดิจิทัลของ Guess Chain – GUS Coin หรือออกโทเค็นที่เป็นของโครงการตาม Guess Chain

มีรายงานว่า Guess Chain จะเปิดตัวกิจกรรม airdrop อีกครั้งในวันที่ 18 เมษายน ผู้ใช้ที่เข้าร่วมกลุ่ม Telegram หรือ QQ และกรอกที่อยู่กระเป๋าเงินจะได้รับรางวัล GUS 20 เหรียญ พวกเขาจะได้รับรางวัล 5 เหรียญ GUS ทุกครั้งที่พวกเขาเชิญผู้ใช้ใหม่ ขีดจำกัดสูงสุดของรางวัลคำเชิญคือ 50 เหรียญ

การปกป้องความเป็นธรรมและความยุติธรรมในภูมิประเทศการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญมาก ในขณะที่การปกป้องความเป็นธรรมและความโปร่งใสของการคาดเดานอกพื้นที่การแข่งขันก็เป็นเรื่องเร่งด่วน การแข่งขันเดาเช่น League of Legends จะมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ยุติธรรมและโปร่งใสด้วยแพลตฟอร์มที่มากขึ้นเช่น Guess Chain ดังนั้นแฟนเกมเดาสามารถมีส่วนร่วมในการแข่งขันเดาในลักษณะที่ปลอดภัยและกระตือรือร้นมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ Guess Chain โปรดดูที่ ——

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: www.guesschain.ioข้อความนี้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมสำหรับแจกจ่ายหรือเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียหรือญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่นใด และไม่อาจส่งต่อไปยังเขตอำนาจศาลดังกล่าวที่การจำหน่ายหรือการเผยแพร่ดังกล่าวจะผิดกฎหมาย ใช้ข้อจำกัดอื่นๆ โปรดอ่านคำเตือนที่สำคัญที่ส่วนท้ายของรายงานนี้สำหรับการแลกเปลี่ยนหุ้น

ธนาคารแห่งลิทัวเนียในปี 2561 23 เมษายน โดยคำวินิจฉัยของอธิบดี อบต. 241-70 อนุมัติหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ (ต่อไปนี้ – ข้อเสนอ) ของบริษัทการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบปิดพิเศษ INVL Baltic Real Estate (ต่อไปนี้ – ข้อเสนอ) (ต่อไปนี้ – หนังสือชี้ชวน ดูเอกสารแนบ)

ข้อเสนอนี้ดำเนินการโดย Invalda INVL AB (ต่อไปนี้คือผู้ถือหุ้นฝ่ายขาย) ซึ่งในหนังสือชี้ชวนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยถือหุ้น 32.23% ในระหว่างการเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นฝ่ายขายสามารถขายได้ถึง 2,893,000 หน่วย หุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีอยู่ของบริษัท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ถือหุ้นเพื่อขายได้แต่งตั้งให้ UAB INVL Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการของบริษัท ดำเนินการตามข้อเสนอตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการร่วมลงทุน

ตามหนังสือชี้ชวน ข้อเสนอประกอบด้วยการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนในลิทัวเนียและการเสนอขายหุ้นเฉพาะบุคคลสำหรับนักลงทุนสถาบันในเขตอำนาจศาลบางแห่งนอกสหรัฐอเมริกา (ยกเว้นลิทัวเนีย) ตามระเบียบ S ของปี 1933 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ข้อเสนอนี้ยังรวมถึงข้อเสนอส่วนตัวสำหรับนักลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันและไม่มีเงื่อนไข

ราคาเสนอ:

เสนอขายหุ้นในราคาเสนอซื้อซึ่งกำหนดตามสูตรดังนี้
SK = NAV / หุ้นโดยที่

SK – ราคาเสนอขายสำหรับช่วงเวลาข้อเสนอเฉพาะ
NAV – มูลค่าล่าสุดของสินทรัพย์สุทธิ (ส่วนต่างระหว่างมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที่บริษัทเป็นเจ้าของกับหนี้สินระยะยาวและระยะสั้นของบริษัท) ซึ่งประกาศก่อนเริ่มระยะเวลารับซื้อเฉพาะ
หุ้น – จำนวนหุ้นที่ออกโดยบริษัท (13,150,000)

ราคาเสนอซื้อเท่ากันสำหรับนักลงทุนทุกคน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อบังคับของบริษัท การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะดำเนินการและเผยแพร่อย่างน้อยทุกๆ สามเดือน ราคาเสนอขายอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของข้อเสนอที่แตกต่างกัน (ขึ้นอยู่กับ NAV ที่เผยแพร่) . ไม่ว่าในกรณีใด จะมั่นใจได้ว่าราคาเสนอซื้อที่คำนวณตามสูตรข้างต้นจะเท่ากันในช่วงเวลารับซื้อเดียวกัน

ระยะเวลาข้อเสนอโดยประมาณ (คำสั่งซื้อที่ยอมรับได้รับการยอมรับจากนักลงทุน):

– ตั้งแต่ปี 2018 2 พ.ค จนถึงปี 2018 4 กรกฎาคม (ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามเวลาวิลนีอุส);

– ตั้งแต่ปี 2018 18 สิงหาคม จนถึงปี 2018 18 กันยายน (ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามเวลาวิลนีอุส);

– ตั้งแต่ปี 2018 2 พฤศจิกายน จนถึงปี 2018 13 ธันวาคม (ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามเวลาวิลนีอุส)

ผู้ถือหุ้นฝ่ายขายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางการเสนอซื้อ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนวันที่ที่ระบุไว้ในกำหนดการ เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในหนังสือชี้ชวนจะถูกส่งไปยังธนาคารแห่งลิทัวเนียเพื่อขออนุมัติ ซึ่งจะเผยแพร่ (เมื่อได้รับอนุมัติ) ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการตลาดที่บังคับใช้ในประเทศลิทัวเนีย .

รายละเอียดเงื่อนไขในการยื่นและชำระเงินค่าสมัคร และเงื่อนไขอื่นๆ ของข้อเสนอระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

คำเตือนที่สำคัญ:

ประกาศนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้กับสำนักข่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเพื่อจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย หรือในสถานที่อื่นๆ ที่การเผยแพร่ดังกล่าวไม่เหมาะสม

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง กฎหมายอาจจำกัดสิทธิ์ในการเผยแพร่ประกาศนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บุคคลที่ได้รับประกาศนี้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว

ประกาศนี้ไม่ใช่ข้อเสนอหรือคำเชิญให้ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือคำเชิญดังกล่าวในทางใดๆ ข้อเสนอดังกล่าวจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และหนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหุ้นของบริษัท หนังสือชี้ชวนที่มีการเผยแพร่ผ่านทางระบบสารสนเทศ AB Nasdaq วิลนีอุอินเทอร์เน็ต GlobeNewswire บนเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ www.invlbalticrealestate.lt ,และ (เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น) ในเว็บไซต์ของ บริษัท จัดการwww.invl.com

นอกจากนี้ หนังสือชี้ชวนได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานที่จะไม่มีการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อสาธารณะ ยกเว้นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในสาธารณรัฐลิทัวเนียตาม 4 พฤศจิกายน Directive 2003/71 / EC ของรัฐสภายุโรปและของคณะมนตรีเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวนที่จะตีพิมพ์เมื่อมีการเสนอหลักทรัพย์ต่อสาธารณะหรือยอมรับการซื้อขายและแก้ไข Directive 2001/34 / EC ตามที่ดำเนินการในลิทัวเนีย

หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในประกาศนี้ไม่ใช่และจะไม่จดทะเบียนภายใต้ 1933 U.S. Securities Act ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และห้ามเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาหรือให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่หลักทรัพย์ดังกล่าวจะจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์นั้น หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้เบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ดังกล่าว จะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะในสหรัฐอเมริกา

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม: Vytautas Bakšinskas
ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการ อีเมลvytautas.baksinskas@invl.comมอลตา 20 เมษายน 2018

คำเชิญ: ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2561 ของ Kambi Group plc

ผลประกอบการของ Kambi สำหรับไตรมาสแรก (มกราคม – มีนาคม) ปี 2018 จะประกาศในวันพุธที่ 25 เมษายน เวลา 07:45 น. CET

คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมการนำเสนอรายงานเวลา 10:45 น. CET กับ CEO Kristian Nylén และ CFO David Kenyon การนำเสนอจะจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษผ่านการประชุมทางโทรศัพท์ และสามารถเข้าถึงได้ผ่านการถ่ายทอดเสียงโดยใช้ลิงก์ด้านล่าง

สามารถถามคำถามในการประชุมทางโทรศัพท์หรือส่งผ่านลิงก์ออดิโอคาสต์ โปรดดูรายละเอียดในลิงค์ด้านล่าง:

https://financialhearings.com/event/10896

เบอร์สำหรับเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์:

SE: +46856642509 ES: +34914140782 สหราชอาณาจักร: +442030089808 สหรัฐฯ: +18558315946

ไม่จำเป็นต้องใช้พิน

ลิงก์ไปยังออดิโอแคสต์: https://tv.streamfabriken.com/kambi-group-q1-2018

เกี่ยวกับกัมบิ

Kambi เป็นผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาระดับพรีเมียมแก่ผู้ประกอบการเกมและการพนัน B2C ที่ได้รับใบอนุญาต Kambi Group plc จดทะเบียนใน First North ที่ Nasdaq Stockholm บริการของเราครอบคลุมข้อเสนอที่หลากหลายตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ส่วนหน้า ไปจนถึงการรวบรวมอัตราต่อรอง ข่าวกรองลูกค้า และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท ลูกค้า 17 รายของ Kambi ได้แก่ Kindred Group, 888, Paf, Televisa, LeoVegas, Mr Green และ Napoleon Games Kambi มีพนักงานมากกว่า 600 คนในสำนักงานในมอลตา (สำนักงานใหญ่) บูคาเรสต์ ลอนดอน มะนิลา สตอกโฮล์ม และซิดนีย์

Kambi ใช้แนวทางการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด Kambi เป็นสมาชิกของ WLA, EL, Cibelae และได้รับการรับรอง eCOGRA และ ISO 27001 Kambi Group plc จดทะเบียนใน First North ที่ Nasdaq Stockholm ภายใต้สัญลักษณ์ “KAMBI” ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองของบริษัทคือ Redeye AB

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในรายงาน/ข่าวประชาสัมพันธ์นี้กำหนดให้ Kambi Group plc เปิดเผยภายใต้ข้อบังคับ EU Directive of Market Abuse Regulation และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์สวีเดน

ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ถูกส่งไปเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 17:00 น. CET โดย CEO Kristian Nylén

Kambi Group plc

Kristian Nylen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารLeoVegas Mobile Gaming Group กำลังขยายความร่วมมือในการสนับสนุนกับรายการ Swedish Open ใน Båstad โดยรับบทบาทเป็นพันธมิตรหลักสำหรับการแข่งขันเทนนิสอันทรงเกียรติ

“การเป็นสปอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จในปีที่แล้วกับ Swedish Open ใน Båstad เป็นความพยายามเชิงกลยุทธ์ในการสร้างโปรไฟล์ของ LeoVegas Sport และข้อเสนอด้านเทนนิสของเรา การร่วมทุนนี้กระตุ้นความสนใจของเรา ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะเพิ่มการสนับสนุนของเราจากพันธมิตรอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหนึ่งใน หุ้นส่วนหลักของ Swedish Open” Gustaf Hagman ซีอีโอของกลุ่มให้ความเห็น

การเดิมพันเทนนิส – โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดิมพันสดผ่านอุปกรณ์มือถือ – เป็นหนึ่งในหมวดหมู่เกมซึ่งในแง่ของการหมุนเวียนเติบโตเร็วที่สุดในตลาดส่วนใหญ่ของ LeoVegas การเดิมพันสดทำให้มีความต้องการสูงในด้านเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความทะเยอทะยานของ LeoVegas ในการนำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมบนมือถือที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

Louise Nylén ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ LeoVegas กล่าวว่า”การเป็นผู้สนับสนุนของเรากับรายการ Swedish Open ใน Båstad ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในฐานะนักแสดงที่เกี่ยวข้องในด้านกีฬาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทนนิส ความทะเยอทะยานของเราคือการเป็นผู้นำในด้านการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ เพื่อรวมสิ่งนี้เข้ากับความร่วมมือและการเป็นสปอนเซอร์ที่มีข้อเสนอที่ชัดเจน ดังนั้น เราจึงตั้งตารอการแข่งขันรายการ Swedish Open ซึ่งจะเป็นการขยายการแข่งขันกีฬาฤดูร้อนที่น่าตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นอย่างจริงจังในเดือนมิถุนายนกับ FIFA ฟุตบอลโลก.”

รายการ Swedish Open เป็นงาน ATP 250 Series ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคมที่เมือง Båstad คาดว่าจะมีผู้ชมประมาณ 40,000 คนเข้าร่วมงาน การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2491 และเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์เทนนิสที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Gustaf Hagman, Group CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงินองค์กร: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas .com

เกี่ยวกับกลุ่มเกมมือถือ LeoVegas
ความหลงใหลของ LeoVegas คือ “การเป็นผู้นำสู่อนาคตบนมือถือ” LeoVegas เป็นบริษัท GameTech ชั้นนำของสวีเดน และเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการเล่นเกมบนมือถือ ในปี 2560 บริษัทผ่านเกณฑ์การจำแนกเป็นยูนิคอร์น กล่าวคือ เป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่ของความสำเร็จนี้สามารถให้เครดิตกับการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่รุนแรงควบคู่ไปกับการตลาดที่มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีดำเนินการในสวีเดน ในขณะที่การดำเนินงานอยู่ในมอลตา LeoVegas ให้บริการคาสิโน คาสิโนสด และเกมกีฬา และดำเนินการสองแบรนด์ระดับโลกและปรับขนาดได้ – LeoVegas และ Royal Panda – รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นหลายแบรนด์ที่เรียกรวมกันว่า Rocket X หุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeoVegas โปรดไปที่www.leovegasgroup.com .COEUR D’ALENE, Idaho, April 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — New Jersey Mining Company (OTCQB:NJMC) (“NJMC” หรือ “บริษัท”) ได้แจกจ่ายจดหมายต่อไปนี้ถึงผู้ถือหุ้นจาก John Swallow ประธานและซีอีโอของ NJMC :

ฉันต้องการให้ภาพรวมในระดับสูงที่ตระหนักถึงความทุ่มเทของทีมของเราอย่างแท้จริงและการสนับสนุนและความอดทนของผู้ถือหุ้นของเรา

เรายึดมั่นในกลยุทธ์ “เป้าหมายเล็ก พลาดเล็ก” และ “ไม่เดิมพันทั้งหมด” เพื่อช่วยในการนำทางในพื้นที่สีเทาที่ไม่ได้กำหนดของการพัฒนาบริษัท เมื่อย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ฉันได้เห็นผู้จัดการ นักลงทุน และธุรกิจจำนวนหนึ่งถูกทำลายด้วยการเดิมพันแบบครบวงจร ด้วยการผสมผสานกันอย่างจับต้องไม่ได้ของความประหยัด ความเคารพซึ่งกันและกัน และความร่วมมือ “วิถีแห่งนิวเจอร์ซีย์” จึงปรากฏชัดทั่วทั้งบริษัท มันเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะที่ให้ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและเป็นเครดิตสำหรับการจัดการองค์กรโดยรวมของเรา

เราเป็นรองเท้าบู๊ตในทีมผู้บริหารภาคพื้นดิน การสื่อสารแผนธุรกิจของเราและการแจ้งให้ผู้คนทราบเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของเรา ความสอดคล้องกันของผลประโยชน์ทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นได้รับการพิสูจน์ในการตัดสินใจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ทำขึ้นทุกวัน และดังที่ได้เห็นในทีมที่สามารถทำได้สำเร็จมากขึ้นด้วยเงินน้อยกว่าเกือบทุกคนในอุตสาหกรรม

คล้ายกับการลงทุน การสร้างมูลค่าในธุรกิจการขุดเป็นเกมระยะยาว อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าผู้เล่นจำนวนมากจะมุ่งเน้นในระยะสั้น ในแง่นั้น เรายังคงทำงานและไม่ได้จัดทำแผนธุรกิจ แผนธุรกิจของเรา และคล้ายกับการลงทุน ผู้ชนะในการขุดคือผู้ที่มักจะรออย่างอดทนเพื่อให้เวลาของพวกเขาลงมือ

ในช่วงปลายปี 2015 และต้นปี 2016 ในช่วงเวลาแห่งการมองโลกในแง่ร้ายและความไม่แน่นอน เราเลือกที่จะรุกต่อไป นอกจากความเป็นเจ้าของของเราใน New Jersey Mill และการถือครองของเราในพื้นที่ทองคำสองแห่งที่ส่วนใหญ่มองข้ามไปของ Central Idaho เราย้ายไปซื้อ 52% ของโครงการ Golden Chest ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่แล้ว และรับสัดส่วนการถือหุ้น 50% ในโครงการ Butte Highlands (โครงการที่มีการลงทุนรวมกันกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ) ด้วยประโยชน์ของการเข้าใจถึงปัญหาหลัง เวลาของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแม่นยำ เนื่องจากเราสามารถซื้อสินทรัพย์ระยะขั้นสูงสองสามตัวในราคาขั้นก่อนหน้า

ฐานสินทรัพย์ของบริษัทถูกปลดและขยายออกไปในปีที่ผ่านมา เรากำลังดำเนินการผลิตที่หลุมเปิด ในใต้ดิน และการแปรรูปแร่ที่โรงสี ด้วยการใช้แท่นขุดเจาะที่เพิ่งซื้อมา ในฤดูกาลนี้ เราต้องการเจาะใกล้หลุมเปิดเพื่อรองรับการปฏิบัติงานบนพื้นผิว ใกล้ Paymaster เพื่อรองรับการขยายใต้ดิน ที่ Four Square เพื่อประเมิน Crown Point Vein ที่ยังไม่ทดลอง และอาจจะทำให้ได้ ไปที่ Buckskin และลงไปที่ Eastern Star แท่นขุดเจาะของเราเองและประสบการณ์การเจาะภายในจะช่วยให้ลดต้นทุนการขุดเจาะได้มาก แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในระยะเวลาของโปรแกรมการเจาะ เราอาจหรืออาจจะไม่ทำรายการงานที่ยาวเหยียดอยู่ตรงหน้า อย่างไรก็ตาม เรายังคงทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยใช้เพียงเล็กน้อย และอย่างที่เดลชอบพูดว่า “เรามุ่งมั่นเพื่อแบรนด์”

แนวทางที่ยึดตามความสำเร็จของเราในการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์และการเป็นหุ้นส่วนมักจะดึงดูดเราไปสู่สถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เราชอบที่จะทำธุรกิจกับบุคคลและ/หรือกลุ่มที่เราชอบและต้องการเป็นผู้ถือหุ้น ที่มองหาความเชี่ยวชาญในการสำรวจ การพัฒนา การกัด และการขุดของเราเพื่อประเมินและ/หรือพัฒนาทรัพย์สินของพวกเขา – และคุณค่าของการรักษา ค่าภาคหลวงจากการผลิต เรากำลังประเมินคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มคุณสมบัติ Buckskin และ Four Square สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการนี้

โดยสรุป เราเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ทำงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้น – และประสบกับความท้าทายทั้งหมดไปพร้อมกัน ในรูปแบบพื้นฐานที่สุด เราได้รวมส่วนที่เคลื่อนไหวจำนวนหนึ่งไว้ในแนวทางทางธุรกิจโดยรวมที่แยกส่วนที่ “โครงการวิทยาศาสตร์” ออกเป็นทรัพย์สินถาวรและกองหลังที่มีเก้าอี้นวมกับเงินของคนอื่น – จากส่วนที่ใส่เงินไว้ในปาก , ยกของหนัก และจดจ่อกับการทำเรื่องไร้สาระให้เสร็จ

หากคุณเคยอยู่ในไอดาโฮตอนเหนือ ประตูของเราเปิดอยู่เสมอ
ขอแสดงความนับถือ,

John Swallow
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
New Jersey Mining Company

เกี่ยวกับ New Jersey Mining Company

New Jersey Mining Company มีสำนักงานใหญ่ใน North Idaho ซึ่งกำลังผลิตทองคำที่เหมือง Golden Chest Mine NJMC ได้สร้างฐานสินทรัพย์คุณภาพสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงในเขตเหมืองแร่เก่าแก่สามแห่งของไอดาโฮและมอนแทนา ซึ่งพัฒนาโดย NJMC และบริษัทอื่นๆ ด้วยทุนกว่า 50 ล้านดอลลาร์ วัตถุประสงค์ของบริษัทคือการใช้ชุดทักษะภายในจำนวนมากเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอของการทำเหมืองและการกัด โดยมีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการเป็นผู้ผลิตระดับกลาง ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและเป็นเจ้าของหุ้น NJMC มากกว่าร้อยละ 17

หุ้นสามัญของบริษัทซื้อขายในตลาด OTC-QB ภายใต้สัญลักษณ์ “NJMC”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ New Jersey Mining Company ไปที่www.newjerseymining.comหรือโทร:

Monique Hayes เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: monique@newjerseymining.com
(208) 625-9001

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมโดย Safe Harbor ที่สร้างขึ้นโดย ส่วนดังกล่าว แถลงการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานโดยสุจริตว่า New Jersey Mining Company เชื่อว่ามีเหตุผล แต่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดง คาดการณ์ หรือโดยนัยโดยการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว งบ. ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง ความเสี่ยงที่ระดับการผลิตที่คาดไม่ถึง ความเสี่ยงที่แผนทุ่นระเบิดเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นหรือรายละเอียดการดำเนินงานอื่นๆ ความเสี่ยงที่การขุดเจาะของบริษัทไม่มีประสิทธิภาพตามที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงที่ผลการสำรวจจะไม่ส่งผลให้มีการผลิตในอนาคต ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพียงพอที่จำเป็นสำหรับการขยายกิจการ หรือความเสี่ยงและอันตรายที่มีอยู่ในธุรกิจเหมืองแร่ (รวมถึง ความเสี่ยงโดยธรรมชาติในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่ อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม สภาพอากาศหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทางธรณีวิทยา) การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำและเงินในตลาด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำและต้นทุนเงินสดในตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมด้านราคา ตลอดจนความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ผลลัพธ์จริง การพัฒนา และตารางเวลาอาจแตกต่างกันอย่างมากจากที่ประมาณการไว้ ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควรToronto, ON, April 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — คุณไม่ชอบมันเมื่อคุณซื้อผักโขมสดหรือสเต็กดีๆ แล้วมันไม่อร่อยก่อนที่คุณจะกินมันได้ไหม ไม่ใช่แค่การสูญเสียอาหารและเงินของคุณอย่างน่าเสียดาย ยังทำร้ายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การลดเศษอาหารที่บ้านอาจเป็นเรื่องยาก ตามรายงานของ Value Chain Management International อาหารมูลค่ากว่า 31,000 ล้านดอลลาร์ถูกทิ้งร้างในแคนาดาทุกปี และสิ่งนี้เกิดขึ้นมากมายในครัวของเราเอง

โชคดีที่ความก้าวหน้าในบรรจุภัณฑ์ (โดยเฉพาะ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ) ทำให้ง่ายต่อการเก็บอาหารเพื่อสุขภาพที่สดใหม่ในตู้กับข้าวหรือตู้เย็นของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งการลดขยะอาหารที่บ้านเริ่มต้นที่ร้านขายของชำ… บ่อยครั้งด้วยการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ต่อไปนี้คือตัวอย่างง่ายๆ บางส่วน:

1. ผักใบเขียว
ผักกาดหอมหัวเดียวจะลื่นเร็วมาก แต่ถุงพลาสติก/บรรจุภัณฑ์ที่มีกรีนที่ผ่านการล้างแล้วช่วยควบคุมปริมาณอากาศที่ผักใบเขียวของคุณสัมผัสได้ เรียกว่า “บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ” และคงความกรอบและอร่อยได้นานขึ้น

2. แตงกวา เมื่อเก็บแตงกวาสดแม้ในตู้เย็นของคุณ พวกเขาเริ่มสูญเสียความชื้นและภายในไม่กี่วันจะเปลี่ยนไม่ดีและเป็นเมือก เว้นแต่จะห่อด้วยพลาสติกบางและน้ำหนักเบา ในกรณีนั้นบางครั้งอาจอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ พลาสติกแรปนั้นโดยทั่วไปจะช่วยรักษาความชื้นและรสชาติในแตงกวาของคุณ

3. ผลเบอร์รี่การเก็บผลเบอร์รี่สดเคยเป็นความเจ็บปวด ตอนนี้ง่ายขึ้นเล็กน้อยด้วยบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่พวกเขาขาย ผลเบอร์รี่ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาความชื้นไว้มากนัก แต่เป็นการปล่อยในปริมาณที่เหมาะสมมากกว่า ภาชนะพลาสติกแบบฝาพับที่มีช่องระบายอากาศได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสิ่งนั้น ดังนั้นเก็บผลเบอร์รี่ไว้ในภาชนะและเก็บไว้ในตู้เย็นหากคุณจะไม่กินมันในทันที

4. องุ่น คุณอาจจำได้เมื่อร้านขายของชำเพียงแค่กององุ่นกองไว้บนหิ้งและผู้ซื้อหยิบพวงหรือสองพวงจากด้านบน ไม่อีกแล้ว. องุ่นจะมีอายุยืนยาวขึ้นเมื่อมีอากาศหมุนเวียนรอบตัวเพื่อป้องกันเชื้อรา นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่องุ่นที่สุดในวันนี้มีจำหน่ายในที่อากาศถ่ายเทได้ ถุงพลาสติก ผู้อยู่เบื้องหลังเดือนผักและผลไม้สดแห่งชาติแนะนำให้เรา “แยกผักและผลไม้ในถุงพลาสติกเจาะรู” เมื่อนำไปแช่เย็น
5. เนื้อสัตว์ ปลา และสัตว์ปีก เมื่อโปรตีนจากสัตว์ไม่ดี สิ่งต่างๆ จะน่าเกลียด การทดสอบดมกลิ่นให้ความรู้สึกเหมือนเล่นรูเล็ตรัสเซีย และงบประมาณอาหารก้อนใหญ่ของคุณก็ลงเอยในถังขยะ เพื่อป้องกันการเลียนแบบนี้ อาหารเหล่านี้จึงถูกขายมากขึ้นเรื่อยๆ ในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศน้ำหนักเบา เปลือกหุ้มคล้ายผิวหนังที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอากาศ (และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ) อากาศน้อยลง = เสียเนื้อสันนอก ปลาแซลมอน หรือเนื้อไก่น้อยลง

6. Snacks Nuts, เทรลมิกซ์, ผลไม้แห้ง, ขนมขบเคี้ยว, ผงโปรตีน: อร่อยและดีต่อสุขภาพ แต่บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไม่เชี่ยวชาญในการรักษาความสด วิธีแก้ปัญหา: มองหาสิ่งเหล่านี้และของว่างอื่นๆ ในกระเป๋าที่ปิดสนิท ถุงซิปพลาสติกให้คุณใช้เท่าที่จำเป็น บีบอากาศส่วนใหญ่ออก แล้วปิดปากถุงอย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้ส่วนที่เหลือสดชื่น

7. ไวน์ ไวน์ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก? ถ้าคุณต้องการเก็บไวน์ที่เปิดไว้ไม่ให้เน่าเสียโดยเร็ว ทางออกที่ดีคือไวน์กล่องนั้นที่ร้านขายเหล้า แน่นอนว่าไวน์ในกล่องเหล่านั้นไม่ได้แตะต้องกระดาษแข็งจริงๆ กล่องโดยทั่วไปจะบรรจุถุงพลาสติกและจุกที่ปกป้องไวน์จากออกซิเจนได้ดี ดังนั้นไวน์มักมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าขวดเปล่าที่ไม่มีก๊อก (โชคดีที่ไวน์ในกล่องไม่ได้เป็น “เหล้าองุ่น” อีกต่อไปแล้ว แม้แต่ Wine Spectator ก็ยังมี สิ่งดีๆ ให้พูด ถึง)

ดังนั้น… การลดขยะอาหารที่บ้านเริ่มต้นที่ร้านขายของชำ โดยมักจะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงเล็กน้อยสามารถป้องกันเศษอาหารจำนวนมากได้ คุณสามารถช่วยยืดอายุอาหารได้ด้วยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรการซื้อของเล็กน้อยและการปรับพฤติกรรมการจัดเก็บของคุณ

และป้องกัน”เมือก”ได้นานขึ้นอีกนิด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถุงพลาสติก ห่อ และภาชนะต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ของ เหลือใช้ได้นานขึ้น

พลาสติกอัจฉริยะในปัจจุบันมีความสำคัญต่อโลกสมัยใหม่ วัสดุเหล่านี้ช่วยเสริมไลฟ์สไตล์ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมwww.intelligentplastics.caเซนต์. MARY’S, Antigua, April 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Esports Entertainment Group, Inc. (OTCQB:GMBL) (หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทการพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะด้านการพนันอีสปอร์ตและเกม 18+ ประกาศในวันนี้การแต่งตั้ง UHY McGovern Hurley LLP (“UHY”) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี แทนที่ PLS CPA (“PLS”)

การแต่งตั้ง UHY ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระหว่างประเทศของสำนักงานบัญชีและที่ปรึกษาที่มีสำนักงาน 320 แห่ง ใน 95 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นและคาดการณ์ไว้ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานและใบอนุญาตในอเมริกาเหนือ แคริบเบียน และยุโรป ด้วยการขยายตัวทางภูมิศาสตร์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต

เครือข่าย UHY เป็นสมาชิกของ Forum of Firms ซึ่งเป็นสมาคมของเครือข่ายสำนักงานบัญชีระหว่างประเทศ เป้าหมายของฟอรัมคือการส่งเสริมมาตรฐานที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงของการรายงานทางการเงินข้ามพรมแดนและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบทั่วโลก และการนำมาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศมาใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอรั่มของ บริษัท ที่ปรึกษาเข้าชมwww.forumoffirms.org

ปัจจุบัน เครือข่าย UHY อยู่ในอันดับที่ 16 ในบรรดาเครือข่ายการตรวจสอบ บัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษาระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดตามรายได้ค่าธรรมเนียม (ที่มา: International Accounting Bulletin, กุมภาพันธ์ 2018) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย UHY แวะwww.uhy.com

Grant Johnson ซีอีโอของ Esports Entertainment Group กล่าวว่า “UHY ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการให้บริการตรวจสอบแก่อุตสาหกรรมทั่วโลก และเรายินดีที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่เข้าใจความต้องการทั่วโลกของเราอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น การแต่งตั้ง UHY ยังคงรักษาปรัชญาของเราในการจัดหาแพลตฟอร์มการเดิมพันอีสปอร์ตที่ปลอดภัยที่สุด โปร่งใสที่สุด และอยู่ภายใต้การควบคุม”

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่ในชุมชนนักลงทุนสัมพันธ์ออนไลน์ของเรา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีโอกาสเป็นผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถาม รับคำตอบ และร่วมมือกับผู้บริหารในฟอรัมที่มีการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบที่https://agoracom.com/ir/EsportsEntertainmentGroup

นักลงทุนสัมพันธ์ Redchip หน้านักลงทุน Esports Entertainment Group:
http://www.gmblinfo.com

เกี่ยวกับ Esports Entertainment Group

Esports Entertainment Group, Inc. เป็นบริษัทการพนันออนไลน์และเกม 18+ รุ่นต่อไป ในขั้นต้น Esports Entertainment เสนอรูปแบบการแลกเปลี่ยนการเดิมพันในการแข่งขัน esports ในแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาต มีการควบคุม และปลอดภัยแก่ผู้ชม Esports ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ Esports Entertainment ตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้จากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการแข่งขันวิดีโอเกมมือถือและพีซีสำหรับผู้เล่นหลายคนเพื่อรับรางวัลเงินสด Esports Entertainment นำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากการพนันออนไลน์และอุตสาหกรรมวิดีโอเกมและอีสปอร์ต บริษัทมีใบอนุญาตในการดำเนินการการพนันออนไลน์และการเล่นเกม 18+ ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในคูราเซา ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และคณะกรรมาธิการการเล่นเกม Kahnawake ในแคนาดา บริษัทมีสำนักงานในแอนติกาและคูราเซา หุ้นสามัญของ Esports Entertainment จดทะเบียนใน OTCQB ภายใต้สัญลักษณ์ GMBL ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esportsentertainmentgroup.com .

แถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า
ข้อมูลในที่นี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานทางการเงินของเราในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่รู้จัก ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ระดับของกิจกรรม ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคต ระดับของ กิจกรรม ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งในบางกรณี ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งอาจและมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์จริง ระดับของกิจกรรม ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ สะท้อนมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การเติบโต และสภาพคล่อง เราถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือเพื่อปรับปรุงเหตุผลที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัทจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การเติบโต และสภาพคล่อง เราถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือเพื่อปรับปรุงเหตุผลที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัทจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การเติบโต และสภาพคล่อง เราถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือเพื่อปรับปรุงเหตุผลที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัทจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัทจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัทจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ

ติดต่อ:LOS ANGELES, CA, April 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Brian Blatz ผู้ก่อตั้งVerdant Distribution ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจในวันนี้ว่า Nick Rinella ผู้เชี่ยวชาญด้านการจำหน่ายเครื่องดื่มได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Verdant Distribution แม้ว่า Nick Rinella จะสืบทอดมรดกของครอบครัวในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มในแถบมิดเวสต์ของตะวันตกมาเป็นเวลากว่า 60 ปีกับลูกค้า เช่น Anheuser-Busch และ Dr. Pepper/Snapple แต่ Nick ก็ลาออกจากตำแหน่งในการบริหารบริษัท Rinella กับพ่อของเขาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมกัญชาในตำแหน่ง COO ของ Verdant Distribution

Nick Rinella กล่าวว่า “หลังจากวิเคราะห์ขนาดและขอบเขตของตลาดระดับประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาและการพูดคุยกับครอบครัวเป็นเวลานาน รวมถึงปู่ของฉันผู้ก่อตั้งบริษัท Rinella ฉันรู้ว่านี่เป็นโอกาสของชีวิต ไม่ต้องพูดถึงการทำงานร่วมกับ Brian Blatz ถือเป็นเกียรติ เขามีบทบาทสำคัญในการร่างและผ่านกฎหมายและข้อบังคับการจำหน่ายกัญชาของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรที่รวมถึงแรงงาน การบังคับใช้กฎหมาย และรัฐบาลท้องถิ่น นอกจากนี้ ไบรอันยังทำงานในอุตสาหกรรมกัญชามาหลายปีในการวิจัย วิเคราะห์ และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างเครือข่ายกับผู้นำในอุตสาหกรรม” Rinella กล่าวต่อว่า “อุตสาหกรรมกัญชากำลังเติบโตในลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งช่วยให้เราใช้ขั้นตอนที่ครอบครัวของฉันพัฒนาขึ้นได้ในหลายชั่วอายุคน

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเพิ่ม Nick Rinella เข้ามาในทีมและเพิ่มประสบการณ์การจำหน่ายเครื่องดื่มให้กับอุตสาหกรรมกัญชาเป็นเวลากว่าหกทศวรรษ Brian Blatz กล่าวว่า “สิ่งนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกม ฉันก่อตั้ง Verdant Distribution เพื่อดำเนินการในฐานะผู้จัดจำหน่ายอิสระโดยเฉพาะ เพราะฉันรู้ว่าเราจะไม่ต้อง ‘สร้างวงล้อใหม่’ เนื่องจากการจำหน่ายแบบอิสระเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมมากมายที่เติบโตเต็มที่มากกว่ากัญชา เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ Nick และใช้แผนธุรกิจที่ครอบครัว Rinella พัฒนามาหลายชั่วอายุคนต้องใช้ความเสี่ยงและการคาดเดาอย่างมากในการดำเนินการ”

นอกเหนือจากการทำงานเพื่อเป็น “มาตรฐานทองคำ” ของการจำหน่ายกัญชาแล้ว Verdant Distribution ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นของอุตสาหกรรมกัญชา ดังที่นิคกล่าวไว้ว่า “แคลิฟอร์เนียกำหนดให้ร้านจ่ายยาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นซื้อกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต เป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับแบรนด์ที่จะขายโดยตรงกับร้านขายยา เว้นแต่จะมีใบอนุญาตจำหน่ายของตนเอง เฉพาะผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถประสานงานกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจากรัฐเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก่อนที่จะขายให้กับร้านขายยาโดยผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นแบรนด์จะต้องใช้ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับการทดสอบที่รัฐกำหนด เว้นแต่จะมีใบอนุญาตจำหน่ายของตนเอง” ดังนั้น Verdant Distribution จึงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้ดำเนินการกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของรัฐและท้องถิ่นเท่านั้น

นอกจากนี้ นิคและไบรอันยังสนับสนุนอย่างยิ่งให้แบรนด์ใดๆ ที่ดำเนินการหรือต้องการดำเนินการภายในอุตสาหกรรมกัญชาของแคลิฟอร์เนียให้ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย Nick และ Brian ขอแนะนำให้ทุกคนที่ทำธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายกัญชาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนที่จะเสี่ยงต่อแบรนด์และเสรีภาพส่วนบุคคล: 1) ตรวจสอบใบอนุญาตในท้องถิ่นและของรัฐ 2) ใช้ผู้จัดจำหน่ายอิสระและ 3 ) ยืนยันว่าผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์

หากคุณเป็นแบรนด์กัญชา ร้านขายยา หรือบริษัทที่ทำธุรกิจในตลาดกัญชาในแคลิฟอร์เนีย และไม่ทราบว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างถูกกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดหรือไม่ โปรดติดต่อ Verdant Distributionโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และคลิกที่นี่เพื่อให้ความรู้แก่ตัวคุณเอง

###

เกี่ยวกับ Verdant Distribution
Verdant Distribution เป็นผู้จัดจำหน่ายอิสระบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาในแคลิฟอร์เนีย บริษัทสร้างขึ้นจากรูปแบบการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีอยู่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามกฎหมายของรัฐ บริษัทจำหน่ายกัญชาต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เพาะปลูก ผู้ผลิต และร้านขายยา Verdant มุ่งมั่นที่จะรักษาตลาดที่เปิดกว้าง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค เรียนรู้เพิ่มเติมที่ http://www.verdantdistribution.comหรือติดตาม Verdant Distribution ที่ @verdantdistro ผ่านโซเชียลมีเดียมอลตา 25 เมษายน 2018

Kambi Group plc Q1 Report 2018

บทสรุปทางการเงิน

รายได้มีจำนวน 16.4 ยูโร (14.2) ล้านสำหรับไตรมาสแรกของปี 2018
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) สำหรับไตรมาสแรกของปี 2018 อยู่ที่ 2.0 (1.4) ล้านยูโร
ด้วยอัตรากำไรขั้นต้น 12% (10%)
กำไรหลังหักภาษีมีจำนวน €1.5 (1.1) ล้านสำหรับไตรมาสแรกของปี 2018
กำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสแรกของปี 2018 เท่ากับ 0.051 ยูโร (0.036)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานและการลงทุน (ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 0.6 (0.8) ล้านยูโรสำหรับไตรมาสแรกของปี 2561
ไฮไลท์สำคัญ

ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยการเติบโตของรายได้ 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ลงนามลูกค้าใหม่ 2 ราย: Casumo ในไตรมาสที่ 1 และ Stanleybet โรมาเนียในไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจใหม่ของเราได้รับชัยชนะเป็น 10 ไตรมาสติดต่อกัน
เข้าซื้อกิจการ Virtus Sports บริษัทสตาร์ทอัพกีฬาเสมือนจริงในราคา €569,000
“Kambi เริ่มต้นปีอย่างเป็นบวก โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2018 มีรายได้เติบโตเป็นเลขสองหลัก การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทกีฬาเสมือนจริง และการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้ นับตั้งแต่สิ้นไตรมาส เราได้เพิ่มผู้ให้บริการรายอื่นใน เครือข่าย Kambi ซึ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ของเราเป็น 10 ไตรมาสติดต่อกันที่น่าประทับใจ

ตัวชี้วัด Q1 ได้รับการสนับสนุนในขณะที่เรายังคงสร้างโมเมนตัมที่ได้รับในช่วงครึ่งหลังของปี 2017 ต่อไป รายได้ของ Kambi เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 42% ในไตรมาสที่ 1 อัตรากำไรจากการซื้อขายของผู้ปฏิบัติงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.9% แม้ว่าจะลดลงจากอัตรากำไรจากการซื้อขายของผู้ปฏิบัติงานที่สูงผิดปกติที่ 9.7% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560

สมัครเล่น SBOBET ในเดือนมีนาคมเราได้ลงนามของเรา 16 วันลูกค้าใน Casumo ในฐานะผู้ดำเนินการด้านนวัตกรรมและการเล่นเกมที่เป็นผู้นำ Casumo ได้ค้นหาโซลูชันหนังสือกีฬาที่สามารถให้ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์การเดิมพันที่แท้จริงสำหรับแบรนด์ของพวกเขา แพลตฟอร์ม Kambi มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการส่งเสริมนวัตกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น Casumo จึงถูกมองว่าเหมาะสมกับเรา และฉันดีใจที่พวกเขาเข้าร่วมเครือข่าย Kambi

ในขณะเดียวกัน สมัครเล่น SBOBET เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้ลงนามในข้อตกลงหลายช่องทางกับ Stanleybet โรมาเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์การพนันกีฬาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในตลาดโรมาเนียที่มีการควบคุม นี่เป็นข้อตกลงที่สำคัญสำหรับ Kambi โดยทาง Stanleybet Romania เริ่มโยกย้ายผู้เล่นออนไลน์ไปยังแพลตฟอร์ม Kambi ก่อนการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ขายปลีกเต็มรูปแบบของ Kambi ในร้านค้าปลีกกว่า 300 แห่ง ในการเซ็นสัญญากับลูกค้าสองรายที่แตกต่างกันอย่างมากมายด้วยความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมาก ตอกย้ำความสามารถของ Kambi Sportsbook ในการสนองตอบผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้เล่นในวงกว้าง

ในที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ เราได้ทำการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Virtus Sports ผู้พัฒนาและซัพพลายเออร์ด้านกีฬาเสมือนจริง เราเชื่อว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอ Kambi ผ่านการเพิ่มผลิตภัณฑ์กีฬาเสมือนจริงที่กำลังได้รับความนิยม

เมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกใกล้เข้ามา และการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตลาดในสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพกำลังก้าวหน้าไปด้วยดี ระดับของความตื่นเต้นและการมองโลกในแง่ดีที่ Kambi ยังคงเติบโตต่อไป”

คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมการนำเสนอรายงานเวลา 10:45 น. CET กับ CEO Kristian Nylén และ CFO David Kenyon การนำเสนอจะจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษผ่านการประชุมทางโทรศัพท์ และสามารถเข้าถึงได้ผ่านการถ่ายทอดเสียงโดยใช้ลิงก์ด้านล่าง

สามารถถามคำถามในการประชุมทางโทรศัพท์หรือส่งผ่านลิงก์ออดิโอคาสต์ โปรดดูรายละเอียดในลิงค์ด้านล่าง:

https://financialhearings.com/event/10896

เบอร์สำหรับเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์:

SE: +46856642509 ES: +34914140782 สหราชอาณาจักร: +442030089808 สหรัฐฯ: +18558315946

ไม่จำเป็นต้องใช้พิน

ลิงก์ไปยังออดิโอแคสต์: https://tv.streamfabriken.com/kambi-group-q1-2018

เกี่ยวกับกัมบิ

Kambi Group plc เป็นซัพพลายเออร์ B2B ของบริการเดิมพันกีฬาที่มีการจัดการบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยให้บริการเดิมพันกีฬาแบบเบ็ดเสร็จระดับพรีเมียมแก่ผู้ให้บริการเกม ผลิตภัณฑ์ของ Kambi ครอบคลุมข้อเสนอที่หลากหลายตั้งแต่ส่วนหน้าไปจนถึงการรวบรวมอัตราต่อรองและการจัดการความเสี่ยง ความครอบคลุมในปัจจุบันของบริษัทประกอบด้วยการแข่งขันสดมากกว่า 200,000 รายการและการแข่งขันก่อนการแข่งขัน 325,000 รายการต่อปีซึ่งครอบคลุมกีฬา 65 ประเภทจากทั่วทุกมุมโลก Kambi มีพนักงานมากกว่า 600 คนในสำนักงานในมอลตา (สำนักงานใหญ่) บูคาเรสต์ ลอนดอน มะนิลา สตอกโฮล์ม และซิดนีย์

Kambi ใช้แนวทางการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด Kambi เป็นสมาชิกของ WLA, EL, Cibelae และได้รับการรับรอง eCOGRA และ ISO 27001 Kambi Group plc จดทะเบียนใน First North ที่ Nasdaq Stockholm ภายใต้สัญลักษณ์ “KAMBI” ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองของบริษัทคือ Redeye AB

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในรายงาน/ข่าวประชาสัมพันธ์นี้กำหนดให้ Kambi Group plc เปิดเผยภายใต้ข้อบังคับ EU Directive of Market Abuse Regulation และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์สวีเดน

ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ถูกส่งไปเผยแพร่ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2018 เวลา 07:45 น. CET โดย CEO Kristian Nylén

ติดต่อ Kambi Group plc:

Kristian Nylen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

David Kenyon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน